ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Υπηρεσίες

Γεωτεχνικές, γεωλογικές, υδρογεωλογικές και γεωφυσικές έρευνες

 • Γεωλογικές, υδρογεωλογικές, γεωτεχνικές αναγνωρίσεις

 • Γεωλογικές και υδρογεωλογικές έρευνες και χαρτογραφήσεις

 • Ερμηνεία αεροφωτογραφιών και δορυφορικών φωτογραφιών

 • Ανόρυξη δειγματοληπτικών γεωτρήσεων στην ξηρά και στη θάλασσα

 • Επί τόπου και εργαστηριακές δοκιμές εδαφομηχανικής και βραχομηχανικής

 • Εγκατάσταση και παρακολούθηση οργάνων μέτρησης σε γεωτεχνικές κατασκευές

 • Οργάνωση και λειτουργία εργαστηρίων εδαφομηχανικής βραχομηχανικής και δοκιμές υλικών

 • Έρευνα υδατικών αποθεμάτων

 • Ανάπτυξη υδροφορέων και δοκιμές υδρογεωτρήσεων

 • Ανάλυση υδρογεωλογικών και υδραυλικών στοιχείων

 • Ηλεκτρικές και σεισμικές γεωφυσικές έρευνες

Μελέτες έργων Πολιτικού, Δομοστατικού, Γεωτεχνικού και Υδραυλικού Μηχανικού

 • Χωματουργικά έργα, εκσκαφές, επιχώσεις

 • Αντιστηρίξεις γαιών και βράχων

 • Υπόγειες κατασκευές υδροηλεκτρικών έργων, έργων οδοποιίας κλπ

 • Χωμάτινα και λιθόρριπτα φράγματα

 • Ανοικτά και υπόγεια μεταλλεία

 • Θεμελιώσεις κτιριακών και αθλητικών εγκαταστάσεων, γεφυρών, βιομηχανικών συγκροτημάτων, λιμενικών εγκαταστάσεων κλπ.

 • Βαθειές θεμελιώσεις με πασσάλους, διαφράγματα, κιβώτια

 • Στατικές μελέτες κτιριακών, υπογείων, υδραυλικών κλπ. έργων, γεφυρών κλπ.

 • Θεμελιώσεις με βελτίωση υπεδάφους (δυναμική συμπύκνωση,προφόρτιση κλπ.)

 • Τσιμεντενέσεις, αγκυρώσεις, μικροπάσσαλοι

 • Έλεγχος υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα

 • Αρδευτικά, υδρευτικά και αποστραγγιστικά έργα

 • Αποχετευτικά έργα

 • Υδαταγωγοί

 • Συγκοινωνιακά έργα (οδοποιία και κυκλοφοριακές συνδέσεις)

 • Δίκτυα υποδομής

Μελέτες Σεισμικής Μηχανικής

 • Αναλύσεις σεισμικής επικινδυνότητας

 • Γεωτεχνική σεισμική μηχανική

 • Αλληλεπίδραση εδάφους - κατασκευή

 • Δυναμική απόκριση κατασκευών

Μελέτες Περιβαλλοντολογικής Γεωτεχνικής Μηχανικής

 • Αποκατάσταση παλαιών μεταλλείων και λατομείων

 • Αποθήκευση υγρών και στερεών αποβλήτων

 • Έλεγχοι και μετρήσεις δονήσεων

 • Έλεγχοι μόλυνσης

 • Περιβαλλοντολογικές επιπτώσεις αποθήκευσης καυσίμων, τοξικών υλών, αποβλήτων κλπ.

 • Μελέτες Διαχείρισης Απορριμμάτων

 • Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Διοίκηση, Συντονισμός, Επίβλεψη Έργων, Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου

 • Διοίκηση, συντονισμός και επίβλεψη έργων πολιτικού, γεωτεχνικού και υδραυλικού μηχανικού

 • Τεχνική βοήθεια

 • Ποιοτικός έλεγχος

 • Προγραμματισμός εργασιών και παρακολούθηση χρονοδιαγράμματος του έργου

 • Παροχή υπηρεσιών συμβούλου σε θέματα πολιτικού, δομοστατικού, υδραυλικού και γεωτεχνικού μηχανικού στη φάση μελέτης και στη φάση κατασκευής

 • Διαιτησία και πραγματογνωμοσύνες

 • Αξιολόγηση προσφορών κλπ.