ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Η Εταιρεία μας

Το γραφείο μελετών "ΠΑΝΓΑΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ" Ε.Π.Ε. είναι μια ανεξάρτητη εταιρεία συμβούλων μηχανικών, εγγεγραμμένη στο Μητρώο Μελετητικών Επιχειρήσεων Δημόσιων και Ιδιωτικών Έργων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (A.M. 293), που προσφέρει υπηρεσίες σε θέματα Πολιτικού, Δομοστατικού, Γεωτεχνικού και Υδραυλικού Μηχανικού, σε θέματα Γεωεπιστημών καθώς και σε θέματα Περιβαλλοντικής Μηχανικής.

Τα μελετητικά πτυχία του γραφείου καλύπτουν τις ακόλουθες κατηγορίες:
· Χωροταξικές και Ρυθμιστικές Μελέτες (αρ. 1), Α’ τάξης με δυναμικό 1 μονάδας.
· Πολεοδομικές και Ρυμοτομικές Μελέτες (αρ. 2), Α’ τάξης με δυναμικό 1 μονάδας.
· Μελέτες Οργάνωσης και Επιχειρησιακής Έρευνας (αρ. 5), Α’ τάξης με δυναμικό 2 μονάδων.
· Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Έργων (αρ. 6), Α’ τάξης με δυναμικό 3 μονάδων.
· Μελέτες Στατικών Έργων (αρ. 8), Δ’ τάξης με δυναμικό 8 μονάδων.
· Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές και Ηλεκτρονικές Μελέτες (αρ. 9), Α’ τάξης με δυναμικό 1 μονάδας.
· Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων (αρ. 10), Α’ τάξης με δυναμικό 1 μονάδας.
· Μελέτες Λιμενικών Έργων (αρ. 11), A’ τάξης με δυναμικό 2 μονάδων.
· Μελέτες Μεταφορικών Μέσων (αρ. 12), Α’ τάξης με δυναμικό 1 μονάδας.
· Μελέτες Υδραυλικών Έργων (αρ. 13), Α’ τάξης με δυναμικό 3 μονάδων.
· Ενεργειακές Μελέτες (αρ. 14), Α’ τάξης με δυναμικό 1 μονάδας.
· Βιομηχανικές Μελέτες (αρ. 15), Α’ τάξης με δυναμικό 1 μονάδας.
· Μελέτες Τοπογραφίας (αρ. 16), Α’ τάξης με δυναμικό 3 μονάδων.
· Μελέτες και Έρευνες Γεωλογικές, Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές (αρ. 20), Γ’ τάξης με δυναμικό 3 μονάδων.
· Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες (αρ. 21), Δ’ τάξης με δυναμικό 10 μονάδων.
· Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (αρ. 27), Γ’ τάξης με δυναμικό 7 μονάδων.

Η εταιρεία απασχολεί άκρως εξειδικευμένο προσωπικό, συμπεριλαμβανομένων πολιτικών, δομοστατικών, γεωτεχνικών, μεταλλειολόγων, υδραυλικών και τοπογράφων μηχανικών, γεωλόγων και γεωφυσικών και διαθέτει πλήρη ιδιόκτητο εξοπλισμό για την εκτέλεση επί τόπου και εργαστηριακών εργασιών καθώς και εργασιών γραφείου που αφορούν στα αντικείμενα των δραστηριοτήτων της.

Διαχείρηση Ποιότητας

Η εταιρεία ΠΑΝΓΑΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. έχει σχεδιάσει, τεκμηριώσει, εφαρμόζει και διατηρεί Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (Σ.Δ.Π.) σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς Προτύπου ISO 9001/2000 και ISO 14001:2015, με σκοπό να βελτιώνει συνεχώς την αποτελεσματικότητα όλων των διεργασιών.